Høymyrmarka Familiebarnehage
Forsiden
Familiebarnehage
Satsingsområde
Vi jobber her
Vedtekter
Referanser
Barnehageplass
Åpningstid
Dokumentmappe
Bildegalleri

Vedtekter for Høymyrmarka familiebarnehage

 

1. Eierforhold

Høymyrmarka familiebarnehage er en privat barnehage som eies og drives av Tone Bjellvåg. Barnehagen er offentlig godkjent og får statlig drifttilskudd.

 

2. Formål

Barnehagen drives etter bestemmelser i " Lov om barnehager", og skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i, nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. I en trygg og hjemlig atmosfære, gjennom lek og hverdagslige aktiviteter, skal barna få den individuelle omsorg og stimulering det trenger, og få en myk overgang til arenaer utenfor hjemmet.

Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, og kvalitetsikres gjennom ukentlig veiledning og oppfølging av førskolelærer.

 

3. Åpningstid

Barnehagen er åpen 7.30 til 16.30.

Barnehagen er stengt i juli, samt påske og jul (f.o.m. lillejulaften) Det er også stengt torsdag og fredag i høst- og vinterferien. Det er opptil 5 planleggingsdager pr år, og da er barnehagen stengt. 

 

4. Opptak / Oppsigelse

Barnehagen er hovedsaklig åpen for barn i alderen 1 - 3 år, og har 4 - 5 heltidsplasser avhengig av aldersammensetningen. Opptak kan skje hele året og foretas av eier. Det er ønskelig å få en best mulig gruppesammensetning, så barna vurderes derfor etter alder. Barn i nærområdet prioriteres, samt barn med funksjonshemming hvis barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av å være i barnehagen ( Barnehageloven § 9).  Det er 2 mnd. gjensidig oppsigelsestid, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

 

5. Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetaling, men styres til enhver tid av maksimalgrensen som er fastsatt i hht. "Forskriftene om foreldrebetaling i barnehager" fra 23.april 2004. Det gis 30% søskenmoderasjon. Betalingen skal skje forskuddsvis den 1. i hver mnd. Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri mnd.

 

6. Leke- og oppholdsareal

Lekearealet inne er  ca 75 kvadratmeter. Utearealet er på ca 800 kvm. og består både av flatt og skrånende terreng, med koselig lekestue, sklie og sandkasse. Vi har også en stor lekeplass med fotballbane, gynge, sklie og husker i umiddelbar nærhet.

 

7.Forsikring

Barna i Høymyrmarka familiebarnehage er ulykkesforsikret. Forsikringen er i Gjensidige forsikring og gjelder på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på utflukt i regi av barnehagen.

 

8. Sykdom

Ved sykdom må barna holdes hjemme til de er helt friske, og kan delta på inne- og uteaktivitetene. Ved daglig leders sykdom benyttes fast vikar. "Internvikaren" fra Asker kommune vil også kunne bli benyttet.

 

 

9. Foreldreråd og Samarbeidsutvalg

Jfr. Lov om barnehager § 4, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet, som består av alle foreldrene til barna i barnehagen, skal fremme barnehageforeldrenes interesse, og sammen med SU bidra til et godt samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppa. Foreldrerådet skal velge en representant til samarbeidsutvalget, for et barnehageår av gangen. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og SU.

 

10. Årsplan

Årsplan utarbeides hver høst med utgangspunkt i «Rammeplan for barnehager». Foreldrene oppfordres til å komme med innspill / ønsker på årsplanens innhold. Eier og pedagogisk leder utarbeider et utkast, som forelegges foreldrerådet for godkjenning.

 

11. Samarbeid med andre familiebarnehager

De private familiebarnehager i Asker har inngått en samarbeidsavtale, som omfatter felles planleggingsdager og turer

 

12. Internkontroll

Internkontroll er kvalitetssikring av helse, miljø og sikkerhet, og er et verktøy for å oppnå / dokumentere "orden i eget hus". Barnehagen skal være et trygt sted å være. Det gjennomføres ukentlig ettersyn av ute-/ inneområdet, brannutstyr og førstehjelputstyr.

 

13. Annet

Alle barnehageansatte har taushetsplikt og opplysningsplikt til sosialtjenesten / barneverntjenesten i hht. " Lov om barnehager" §22 og §23

 

 


( 20/02/2020 )